RAPORT 2019/20

Wymaganie 1

Wnioski:

 1. Wszystkie nauczycielki starają się, aby dzieci miały jak najlepsze warunki sprzyjające uczeniu się i eksploracji świata. Stwarzają im warunki do aktywności poznawczej, fizycznej, społecznej i emocjonalnej.
 2. Dostosowane warunki do możliwości dzieci umożliwiają bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania działań, jak również prezentowania wytworów swojej pracy.
 3. Wzmacniane jest poczucie własnej wartości, indywidualności, orginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwo w grupie.

Wymaganie 6

 1. Rodzice są zadowoleni ze współpracy z przedszkolem, odpowiada im sposób tej współpracy i jej organizacja.
 2. W przedszkolu zachęca się rodziców do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola.
 3. Rodzice współdecydują o sprawach przedszkola.

RAPORT 2018/19

Wymaganie 5 - Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Wnioski:

 1. Nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka poprzez obserwację, rozmowy z rodzicami, konsultację z psychologiem i logopedą oraz analizę dokumentów.
 2. Rodzice są informowani o podejmowanych przez nauczycieli działaniach edukacyjnych i twierdzą, że wsparcie otrzymane w przedszkolu odpowiednie jest do potrzeb i możliwości dzieci.
 3. Nauczyciele współpracują z różnymi podmiotami i instytucjami w zakresie działań wynikających z trudności edukacyjnych oraz szczególnych trudności społecznych.

RAPORT 2017/18

Wymaganie 2- Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Wnioski:

 1. Przedszkole diagnozuje i analizuje wiadomości i umiejętności nabyte przez dzieci, wyniki analiz wykorzystuje do modyfikowania, ustalania kierunków dalszej pracy, przekazywania informacji rodzicom. Wdrażane wnioski przyczyniają się do rozwijania umiejętności i zainteresowań dzieci.
 2. Dobór środków dydaktycznych, metod i form pracy nauczyciela jest dostosowany do możliwości i wieku dzieci zgodnie z podstawą programową, którą nauczycielki systematycznie realizują poprzez dobrane formy kontroli.
 3. Modyfikowane programy oraz realizowane kampanie, projekty i akcje rozwijają zainteresowania dzieci mają korzystny wpływ na edukację dzieci i wpływają na rozwijanie wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej.

RAPORT 2016/2017

WNIOSKI:

/Wymaganie 2/

 1. Wszystkie nauczycielki rozpoznają potrzeby edukacyjne dzieci, co daje możliwość wspierania indywidualnego dzieci w procesie uczenia się.
 2.  We wszystkich grupach prowadzi się wnikliwe obserwacje i diagnozy dzieci, na podstawie których  nauczycielki na bieżąco dokonują analiz modyfikacyjnych  swoich działań wspierających, aby każde z dzieci osiągnęło korzystne efekty edukacyjne.
 3. Nauczycielki poszukują i stosują ciekawe metody i formy pracy,  które inspirują dzieci do aktywności, odnoszenia sukcesów oraz są ukierunkowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka w naszym przedszkolu.

/wymaganie 12/

 1. Nauczyciele i rodzice  wysoko oceniają swój wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących przedszkola.
 2. Rodzice są zadowoleni z warunków lokalowych, funkcjonalności wnętrz, wyposażenia przedszkola i ogrodu.
 3. Dyrektor tworzy materialne warunki do realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych, podejmuje działania naprawcze i doskonalące mające wpływ na rozwój placówki. 

/Polityka oświatowa/

 1. Nauczycielki Przedszkola nr 32 w Gdańsku podejmują różnorodne działania wpływające na kształtowanie zainteresowań czytelniczych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.

 1. Wszystkie nauczycielki w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej upowszechniają czytelnictwo wśród dzieci, które wykorzystują   do realizacji celów wychowawczych i działań twórczych stosując ciekawe metody i formy pracy.

 1. Nauczycielki wykorzystują książkę do realizacji wybranych obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 1. Zakres gotowości do nauki czytania oraz kompetencji czytelniczych dzieci 6-cio letnich uczęszczających do Przedszkola nr 32 w Gdańsku, po przeanalizowaniu umiejętności dzieci na podstawie arkusza gotowości szkolnej dziecka plasuje się na poziomie wysokim.

 1. Analiza gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich  wskazuje na przeciętne przygotowanie do nauki czytania. Nauczycielki powinny prowadzić więcej zajęć kształtujących umiejętności czytelnicze dzieci, aby w wieku sześciu lat osiągnęły gotowość szkolną w tym obszarze.